top of page

MENORS

MENORES

NORMATIVA:

Els menors de 16 anys podran accedir als concerts sempre que vinguin acompanyats pel pare/mare o tutor legal, que haurà d’adquirir la seva entrada també per accedir al concert i acompanyar al menor en tot moment dintre del recinte.

 

Un adult pot exercir de tutor per acompanyar i fer-se responsable del menor, complint els següents requisits:


· Presentar una autorització del pare, mare o tutor legal de cada menor, conforme s’autoritza a què aquest adult faci de tutor legal del menor i l’acompanyi durant el concert.
· Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor de cada menor.

En ambdós casos és imprescindible:

· Presentar el DNI o passaport o llibre de família del menor i l’adult que l’acompanyi
 

En cap cas podrà accedir un menor indocumentat.
 

En cap cas es podrà vendre alcohol a menors d’edat.

 

bottom of page